OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA BUDOWĘ STUDNI  GŁEBINOWEJ W PNIEWIE – WYKONANIE UJĘCIA  WODY  PODZIEMNEJ  STUDNIĄ  NR 4  W MIEJSCOWOŚCI  PNIEWO – ETAP I     

                                                                                                       

271.2.2012                                                                                          
                       

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie  Budowy  studni  głębinowej w  Pniewie – wykonanie ujęcia wody podziemnej  studnią  nr 4  w  miejscowości  Pniewo – etap I”.

 

             Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

„Budowa  studni  głębinowej  w  Pniewie - wykonanie  ujęcia wody podziemnej   studnią  nr 4  w  miejscowości  Pniewo- etap I”.

 

Za  najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:   Zakład Wiertniczy,  Marek  Rybicki,  ul.  Wysockiego 9,  96-300  Żyrardów,   z  ceną   brutto  115.125,54  zł.

(słownie:  sto piętnaście  tysięcy  sto  dwadzieścia  pięć   złotych  54/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców,  którzy złożyli  ważne  oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

2.

Przedsiębiorstwo  Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych

„HYDROeŁPOL”  Sp.  z o.o.

ul. Nowa  29/31,  90-030  Łódź

  200,61

4.

 

„HYDROWIERT” Kirschke & Skowron Sp.J.
ul.  19 Stycznia 15,  97-400  Bełchatów

  188,43

6.

Zakład  Wiertniczy  Marek  Rybicki

ul. Wysockiego 9,  96-300  Żyrardów

  300,00

 

1.      Zamawiający  informuje,   iż  zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt  2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania, za pośrednictwem  poczty,  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

2.      Wykluczono następujących wykonawców: :   Zakład Studniarski Janusz  Gruberski, Borki 

              62-511  Kramsk,     DEITER Sp. z o.o     ul. Jerzego  Waszczyka  16/22,   65-664

              Zielona Góra,   Zakład  Studniarski   Leopold  Śmiałkowski ,   ul.  Hortensji

             28,  91-480  Łódź, na  podstawie art. 24  ust. 2 pkt  4  Wykonawcy  zostali  wykluczeni,

             ponieważ   w  terminie  nie  uzupełnili  wymaganych  w  siwz  dokumentów  spełniających   

             warunki   udziału  w  postępowaniu.

 

3.       Odrzucono następujące oferty:   Zakład Studniarski Janusz  Gruberski, Borki    62-511  Kramsk,    DEITER Sp. z o.o     ul. Jerzego  Waszczyka  16/22,   65-664    Zielona Góra,  Zakład  Studniarski    Leopold  Śmiałkowski ,   ul.   Hortensji    28,  91-480  Łódź, na  podstawie art.  24  ust.  4   w  związku  z  nie  uzupełnieniem  dokumentów  oferty  Wykonawców   wykluczonych  uznano  za  odrzucone.

 

   Bedlno, dnia  07.03.2012 r.                      

  Wójt  Gminy
mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-07 10:15:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-07 10:15:40
  • Liczba odsłon: 226
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665228]

przewiń do góry