OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


„Zakup fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Bedlno.”
Miejscowość : Gmina Bedlno, Bedlno 24,


Data zamieszczenia : 21.02.2012r


Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy


Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99 – 311 Bedlno, woj. łódzkie ,tel. (024) 282 14 23, faks. 024) 282 17 50

● Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbedlno.bip.org.pl


I.2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II .1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Bedlno.”II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2012 roku autobusu, spełniającego następujące warunki:


Wyszczególnienie

Opis

Dane ogólne autobusu

Rok produkcji autobusu 2012

Ilość miejsc siedzących nie mniej niż – 39 , miejsc stojących nie mniej niż -17

Podwozie

Rama podłużnicowo - kratownicowa

Długość całkowita 9 – 9,5 m,

Szerokość autobusu do 2500 mm

Dopuszczalna masa całkowita do 15000 kg

Układ jezdny

Silnik wysokoprężny, spełniający normy min EURO 5 o mocy min 260 KM, mocowany podłużnie z tyłu pojazdu

Osłona pod silnik

Autobus wyposażony w centralny punkt smarny pozwalający na obsługę wszystkich punktów smarnych zawieszenia przedniego

Skrzynia biegów: mechaniczna, synchronizowana, 6 biegów do przodu + bieg wsteczny,

Autobus na zawieszeniu pneumatycznym, oś przednia zawieszenie niezależne, most sztywny jednostopniowy

Ogumienie bezdętkowe 70R 19,5,

Mechanizm kierowniczy ZF -przekładnia kierownicza mechaniczna z integralnym wspomaganiem hydraulicznym

Sprzęgło tarczowe,suche,sterowanie wspomagane

Retarder elektromagnetyczny

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy pneumatyczny, tarczowy z automatyczną regulacja luzu . Układ hamulcowy z ABS

Hamulec postojowy działający na koła osi napędowej, dźwignia hamulca postojowego umieszczona po lewej stronie kierowcy

Nadwozie

Podpodłogowa przestrzeń bagażowa: 3 - 4,5 m3

Klapy bagażnika wykonane z aluminium

Pojemność zbiornika paliwa minimum 140 litrów

Nadwozie lakier metalik w kolorze z herbem gminy Bedlno( uzgodnimy po podpisaniu umowy)

Instalacja pneumatyczna wykonana z materiałów odpornych na korozję z osuszaczem i odolejaczem powietrza,

Drzwi pasażerskie umieszczone z przodu i po środku sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz (w układzie 1-1-0)

Poszycia zewnętrzne odporne na korozję (blachy nierdzewne, tworzywa sztuczne, aluminium),

Wyposażenie wnętrza autobusu

Szyby boczne izotermiczne wklejane do szkieletu pojazdu , tylna oraz przednia wklejane do szkieletu pojazdu,

Szyba boczna kierowcy oraz szyba drzwi przednich podgrzewana elektrycznie

Klimatyzacja, indywidualne nadmuchy i oświetlenie,

Fotele wysokie sztywne tapicerowane z podłokietnikami i trzy pkt. pasami – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z 3 pkt. pasami

Ściany boczne oraz sufit wyklejane wykładziną obiciową , firanki okienne - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

Podłoga wykonana ze sklejki, pokryta wykładziną antypoślizgową,

Wewnętrzne półki bagażowe podsufitowe

Obudowy tablic informacyjnych (tablice płytowe przednia i boczna podświetlane z napisem przewóz dzieci ),

Zestaw radiowy (radioodtwarzacz CD ze wzmacniaczem, zestaw głośników, antena, mikrofon)

Ogrzewanie wnętrza autobusu konwektorowe + nagrzewnice szyby przedniej, niezależne od silnika o mocy min. 25 kW,

Instalacja elektryczna 24V, akumulatory min 200 Ah

Sterowanie ogrzewania (zegar)

Zegar elektroniczny

Pozostałe wyposażenie

Tachograf cyfrowy (przystosowany do pracy dwóch kierowców)

Apteczka doraźnej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnice 2 szt.

Lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie,

Halogeny przednie

Kołpaki kół

System automatycznej detekcji i gaszenia pożarów komory silnika i agregatu grzewczego, detekcja oparta o pneumatyczny detektor gazowy, środek gaśniczy proszek ABC, system wyposażony w układ autodiagnozy,

Podnośnik przenośny, klin, stojak, przewód elektryczny do pompowania kół, lampa przenośna.


2. Autobus musi posiadać świadectwo homologacji i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


3. Wymagania dotyczące gwarancji:

- gwarancja na cały autobus na okres minimum 3 lat ,

- gwarancja na powłokę lakierniczą na okres minimum 6 lat.

- gwarancja na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia

minimum 6 lat.

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2012 roku autobusu znajduje się na terenie woj. łódzkiego lub w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.


4.Wykonawca musi udokumentować posiadanie Certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością

zgodne z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 oraz posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w Spawalnictwie zgodne z normą: DIN EN ISO 3834-2.II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

CPV 34.12.10.00 - 1    – Autobusy i autokary


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: w terminie 95 dni od podpisania umowy.

SEKCJA III : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

● Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania

specjalnych uprawnień.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie lub

wykonywanie w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednego zadania

polegającego na dostawie jednego autobusu na co najmniej 30 miejsc siedzących (z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców).

Wykonana dostawa musi być poparta dokumentami potwierdzającymi, że została wykonana

należycie, np.: referencje; opinie lub listy polecające; kopie protokółów odbiorów końcowych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć :

● wykaz wykonanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

● oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

● aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy

● aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert


● aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega

z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


●wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

● nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

● nie zalega z uiszczaniem podatków,opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymywanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

●nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym wymaganiom należy przedłożyć:

● próbki, opisy lub fotografie

● zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewypełnione w pk III.4) albo w pkt III.5)


1. Dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty (dotyczy

osoby fizycznej – przedsiębiorcy oraz spółki cywilnej), np. aktualne zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki, wystawiony co najmniej na 6

miesięcy przed terminem składania ofert.

2. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu

Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

3. Aktualna umowa dealerska – nie dotyczy Wykonawcy, który jest producentem.

4. Oświadczenie Wykonawcy, że stacja serwisowa oferowanego fabrycznie nowego,

wyprodukowanego w 2012 roku autobusu znajduje się na terenie woj. łódzkiego lub w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.III.7 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


● 1 - Cena – 97

● 2 - Zużycie energii -1

● 3 - Emisja dwutlenku węgla -1

● 4 - Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów -1


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3) ZMIANY UMOWY


Czy przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowanych w art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony , na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 24, 99-311 Bedlno , pokój nr 27 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego.

godz. urzędowania : od godz. 7.30 do 15.30IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:


Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

pokój nr 14 – sekretariat, do dnia 29.02.2012 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert 29.02.2012r o godz. 9.15

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-21 14:11:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-21 15:06:06
  • Liczba odsłon: 306
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665211]

przewiń do góry