OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją mineralno – asfaltową z grysem na zimno na terenie gminy Bedlno.”
271.18.2011
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe

FA-BUD” Michał Nowacki,

Pniewo Małe 16, 99- 311 Bedlno
Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 15.09.2011 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe

FA-BUD” Michał Nowacki,

Pniewo Małe 16, 99- 311 Bedlno

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi Zamawiającego. Oferta nie została odrzucona, ani wykonawca nie został wykluczony z postępowania.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena


Łączna punktacja


1.
Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

300,00


300,00Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

Bedlno,dnia 16.09.2011r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-16 13:07:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-16 13:07:13
  • Liczba odsłon: 192
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665163]

przewiń do góry