OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  ZAKUP  I  DOSTAWĘ  3  SZT. DOMKÓW  HOLENDERSKICH

 

271.17.2011

                                                                                             

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  3  szt.  domków  holenderskich.

 

 Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

                                     Zakup i dostawa  3  szt.  domków holenderskich

Za  najkorzystniejszą   uznano  ofertę   Wykonawcy,  którym  jest:  CENTRUM CAMPINGOWE
 Łukasz  Chlebny,     Mieczysławów  7/15,   99-314 Krzyżanów,  z 
  ceną   brutto  60.000,00  zł.

(słownie:    sześćdziesiąt  tysięcy   złotych).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

1.

CENTRUM  CAMPINGOWE

Łukasz  Chlebny, Mieczysławów  7/15
99-314  Krzyzanów

   300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  terminu  (wynikającym z art. 94 ust. 1 pkt. 2) z uwagi na fakt,  że  złożona  została jedna  oferta   ( art. 94  ust. 2 pkt. 1), Zamawiający  wyznacza  podpisanie  umowy  w  terminie  do  dnia  10.08.2011 r.  Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  przekazane  zostało  faksem.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

  

Bedlno, dnia  04.08.2011 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-08 15:07:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-08 15:07:39
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665276]

przewiń do góry