Bedlno, 3.08.2010r.

RiOŚ.6220.3.2011
Z A W I A D O M I E N I E


o postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwaZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wniosek EUROMINING Sp. z o.o. ul. Legionów 81/1 87-100 Toruń o w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. eksploatacja kruszywa naturalnego – pisaku – ze złoża SZEWCE, zlokalizowanego na działkach nr 1, 3 obręb Szewce Owsiane i Dolne oraz działkach nr 60, 61, 62, 63/2, 64 obręb Szewce Walentyna Marynin, gm. Bedlno.Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

 3. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt 2 jest Wójt Gminy Bedlno.

 4. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.Rozdzielnik:

 1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

 2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

 3. Strony postępowania

 4. tablica ogłoszeń sołectwa Szewce Owsiane

 5. tablica ogłoszeń sołectwa Szewce Walentyna

 6. a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-03 10:26:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 10:26:36
 • Liczba odsłon: 223
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1604841]

przewiń do góry