Bedlno, dnia 25.07.2011 r.

271.16.2011 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ  Nr 1

 Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie   zamówienia   publicznego  w  trybie  przetargu         nieograniczonego  o  wartości   zamówienia   poniżej   kwoty  określonej  w                  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień                 publicznych  na

Wykonanie ujęcia  wody  podziemnej  z  utworów  trzeciorzędowych, studnią nr 3  w  miejscowości  Głuchów”

Na  podstawie  art.  38  ust. 1   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych ( Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz.  759  ze  zm.)  Zamawiający  informuje,  że w  dniu  25.07.2011r.,  wpłynęło  zapytanie   o  następującej  treści:

Pytanie:

Niniejszym informujemy,  że  w  projekcie  geologicznym  w/w  ujęcia  kolumna  filtrowa wyposażona  jest  w   łącznik   redukcyjny   DN 250/DN 300.  Kosztorys  ofertowy  i  przedmiar  prac  geologicznych  nie  posiada  takiej  pozycji. Prosimy  o  wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Przy  sporządzaniu  kosztorysu  i  przedmiaru  łącznik  redukcyjny  został  pominięty, należy w kosztorysie  ofertowym  w  pozycji  materiały  do  zabudowy  dopisać :  
- Łącznik  redukcyjny  DN 250/ DN 300  o długości  1 mb.

  Do  wiadomości:

-  wszyscy  uczestnicy  postępowania

  

                   Wójt  Gminy

                        mgr inż. Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-26 08:42:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-26 08:42:58
  • Liczba odsłon: 231
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry