OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel. (024)  282 14 23,  fax.  (024)  282 17 50

 

OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie przetargu  nieograniczonego poniżej  193.000 Euro, na podstawie  art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz.  759z  póź. zm.).

 

ADRES STRONY  INTERNETOWEJ  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES  POD KTÓRYM  MOŻNA  UZYSKAĆ  SIWZ:

 

Gmina  Bedlno,  Bedlno 24,  99-311  Bedlno

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia Zamawiający  przekaże  w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania   wniosku  o  jej przekazanie.  Opłata  za  przekazanie  SIWZ  wynosi  50 zł.

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

 

1.  Nazwa  nadana  zamówieniu przez Zamawiającego: „Zakup i dostawa  3  szt.  domków  holenderskich”.

2.  Rodzaj  zamówienia: dostawy

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  zakup i dostawa 3  szt.  domków  holenderskich:

1.    Domek holenderski Nr 1 o wym. 3,10 x 10,30 m, na  który składa  się: salon + 2 pomieszczenia, aneks kuchenny, łazienka, instalacje: elektryczna, gazowa i wodna. Rok  produkcji  nie  starszy  niż 1998 rok.

2.    Domek holenderski Nr 2 o wym. 3,10 x 10,50 m, na który składa się: salon + 3 pomieszczenia,  aneks kuchenny, łazienka,  instalacje:  elektryczna,  gazowa i  wodna.  Rok  produkcji  nie starszy niż 1998 rok.

3.    Domek  holenderski Nr 3  o  wym. 3,10 x 11,00 m,  na  który  składa się:  salon + 3 pomieszczenia, aneks kuchenny,  łazienka,  instalacje: elektryczna,  gazowa i wodna. Rok  produkcji  nie starszy niż 1998 rok.

Zakupione   domki   zostaną  przeznaczone  na  świetlice  wiejskie  w  Szewcach - Walentynie, Florianowie  i  Wyrowie,   miejscowościach   położonych  na  terenie  Gminy  Bedlno.                                                                                                                                                                                                                  

 

WSPÓLNY  SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):  44211100-3

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  WARIANTOWEJ: Nie

 

TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:  w  terminie   14  dni od  dnia  podpisania  umowy.

 

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa      nakładają obowiązek ich posiadania,

 b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

 c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznych  oraz  osobami   zdolnymi  do  

    wykonania   zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Zamawiający   wymaga   potwierdzenia    przez    wykonawców    braku   podstaw    do    

    wykluczenia  z  powodu   niespełnienia   warunków,   o   których   mowa  w   art.  24  ust. 1

    ustawy  – Prawo   Zamówień   Publicznych,   na   potwierdzenie   wymaga  złożenia    n/w 

    dokumentów:

 

  a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  

      myśl  art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych,

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru,

      w  celu  wykazania   braku   podstaw   do   wykluczenia   w   oparciu   o   art.   24  ust. 1  pkt.  2

      ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania   ofert,  a 

      w  stosunku   do   osób   fizycznych  oświadczenia  w   zakresie  art.  24  ust. 1  pkt. 2  ustawy,

 

Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  dokonana  będzie  przez  Zamawiającego  na  podstawie złożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  oświadczeń  określonych  w  pkt. 9  SIWZ  z których  jednoznacznie  musi  wynikać,    stosując  formułę  „spełnia  -  nie  spełnia”  wykonawca  spełnił  w/w  warunki.        

 

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

1. W  celu  potwierdzenia   spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  i  oświadczenia:

  a) oświadczenie  Wykonawcy,że spełnia  warunki  określone w  art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

      zamówień  publicznych   -  druk  załącznika  Nr 2  do SIWZ,

b) zdjęcia ścian zewnętrznych (elewacji) domku ze wskazaniem wszystkich ewentualnych defektów.

 

2. W  celu    potwierdzenia   braku  podstaw  do   wykluczenia  z   powodu   niespełnienia   warunków,   o   których  mowa  w  art.  24  ust. 1  ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych, Zamawiający   wymaga  złożenia   n/w   dokumentów:

 a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w

      myśl  art. 24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych  -  wg.  załącznika  nr 3  do SIWZ,

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru,

      w  celu wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust. 1  pkt 2  ustawy,

      wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania   ofert,  a  w

      stosunku  do  osób  fizycznych oświadczenia  w  zakresie  art.  24  ust. 1  pkt. 2  ustawy.

Jeżeli   wykonawca,  wykazując  spełnienie warunków,  o  których  mowa w pkt. 8 ppkt 1 SIWZ,   polega   na zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  pkt  10   SIWZ,   a  podmioty   te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia, zamawiający  żąda  od  wykonawcy przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumentów  wymienionych  w  niniejszym  punkcie.

3. W  przypadku  składania  oferty  przez   wykonawców   występujących   wspólnie   w/w  dokumenty składa  każdy   wykonawca,   przy   czym   warunek   wskazany   w  pkt.  8   ppkt. 1 lit. b)  -  winien  spełnić minimum  jeden  z  wykonawców  występujących  wspólnie,  pozostałe  warunki  wskazane  w  pkt. 8  ppkt. 1 – mogą  być  spełnione  łącznie,  natomiast  warunek  wskazany  w  pkt.  8  ppkt. 2  -  musi  spełnić  każdy z wykonawców  występujący  wspólnie.

4.  Jeżeli   Wykonawca   ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o  których  mowa  w  pkt. 9  ppkt. 2  lit.  b,   SIWZ  składa dokument lub  dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie  otwarto  jego  likwidacji ani  nie ogłoszono  upadłości. Dokument  w  tym  zakresie  powinien   być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

 - nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne  albo że uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności lub wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu. Dokument  w  tym  zakresie  powinien być wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

-  nie orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o zamówienie.  Dokument  w  tym  zakresie powinien być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub   w   kraju,   w   którym   wykonawca   ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o  których  mowa  w  w/w  punkcie zastępuje się  je dokumentem zawierającym  oświadczenie złożone przed  notariuszem,  właściwym  organem sądowym, administracyjnym albo  organem  samorządu   zawodowego  lub   gospodarczego   odpowiednio  miejsca   zamieszkania  osoby  lub kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania.

Wykonawca   może   polegać   na   wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale   technicznym,   osobach zdolnych  do wykonania  zamówienia lub  zdolnościach finansowych  innych  podmiotów, niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej  sytuacji  zobowiązany jest   udowodnić   zamawiającemu,    będzie   dysponował   zasobami  niezbędnymi   do   realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych podmiotów  do oddania  mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania z  nich  przy wykonaniu zamówienia.

INFORMACJA NA  TEMAT  WADIUM:

Zamawiający nie  wymaga  wniesieni wadium.

KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  ZNACZENIE:

Kryteria oceny  ofert:  najniższa  cena  - 100 %.

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:

1.Termin  składania  ofert:  03.08. 2011 roku  do godz. 10.00         

2.Miejsce:  w sekretariacie  Gminy  Bedlno,  Bedlno 24, 99-311  Bedlno

3.Otwarcie  ofert:   03.08.2011 roku  o  godz. 10.15   

 

TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego  terminu składania ofert.

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy  ramowej.

 

INFORMACJA  O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ  ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego  systemu  zakupów.

 

INFORMACJA O  PRZEWIDYWANYM  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ  BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA  ELEKTRONICZNA:  Zamawiający  nie  będzie dokonywał wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z zastosowaniem  aukcji  elektronicznej.

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje  zamówień  uzupełniających.

 

DATA ZAMIESZCZENIA  NINIEJSZEGO  OGŁOSZENIA W  BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:      25.07.2011 ROKU

 

 

 

WSZCZĘCIE  POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

GMINA  BEDLNO,  BEDLNO  24,  99-311  BEDLNO

 

z  dniem  zamieszczenia  ogłoszenia  tj.   25.07.2011 r.  wszczyna  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  dla  przedmiotu  zamówienia  pn.:

 

„Zakup i  dostawa  3  szt  domków  holenderskich
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-25 13:58:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-25 13:58:24
  • Liczba odsłon: 269
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655078]

przewiń do góry