Bedlno, dnia 09.06.2011 r.

271.14.2011 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ  Nr 1

 Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie   zamówienia   publicznego  w  trybie  przetargu         nieograniczonego  o  wartości   zamówienia   poniżej   kwoty  określonej  w                  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień                 publicznych  na

Kompleksowa  dostawa   energii   elektrycznej  i świadczenie  usług  dystrybucji  energii elektrycznej  do oświetlenia   terenu przy stawie  w  Pniewie  

Na  podstawie  art.  38  ust. 1   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych ( Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz.  759  ze  zm.)  Zamawiający  informuje,  że w  dniu  09.06.2011r.,  wpłynęło  zapytanie   o  następującej  treści:

Pytanie:
1. Do kalkulacji kosztów dystrybucyjnych należy podać moc umowną zamawianą do danego punktu poboru energii elektrycznej. Ze względu  na to, że  w SIWZ nie ma informacji o mocy zamawianej, czy Zamawiający wyraża  zgodę na kalkulację kosztów dystrybucyjnych w3zględem mocy  przyłączeniowej, równej 3 kW ?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża  zgodę  na  kalkulację  kosztów  dystrybucyjnych  względem  mocy  przyłączeniowej  równej  3 kW.

Pytanie:
2.
W załączniku nr 5 do SIWZ jest mowa o miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przy małej ilości pobieranej energii w danym punkcie poboru (ok. 3000 kWh), w grupie taryfowej C11, zalecamy wydłużenie okresu rozliczeniowego do 6 m-cy. Jest to ekonomicznie uzasadnione, gdyż maleją  w ten sposób opłaty stałe takie jak opłata handlowa i opłata abonamentowa. Czy Zamawiający wyraża  zgodę na 6 – miesięczny okres rozliczeniowy?
Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę na  6-miesięczny okres  rozliczeniowy.

  Do  wiadomości:

-  wszyscy  uczestnicy  postępowania

  

                   Wójt  Gminy

                        mgr inż. Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-09 13:30:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-09 13:30:44
  • Liczba odsłon: 187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry