OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Bedlno: na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Bedlnie, nr sprawy: wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Bedlnie
Numer ogłoszenia: 150933 - 2011; data zamieszczenia: 30-05-2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno, woj. łódzkie

tel.: (024) 282-14-20,  fax: (024) 282-14-23,

Adres strony internetowej zamawiającego: 

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: WWW.ugbedlno.bip.org.pl

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno, woj. łódzkie . Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 150

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego::na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Bedlnie”

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)

-           podbudowa przepuszczalna

-           nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

 wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

1.                 Typ włókna: monofil

2.    Skład chemiczny włókna: polietylen

3.    Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4.    Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

-           obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  

-           wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach                                                                        – 2 sztuki

- siatki do bramek                                                                                                                      – 2 sztuki

 

2.Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

-  19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa:

- podbudowa przepuszczalna

 

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).       

     

-           nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

      technologia układania nawierzchni:

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

 

-           wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy                                                             – 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm                                  – 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości                                                                                 – 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach                                                             – 2 sztuki

-           wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)                                                                       – 2 sztuki

- siatka do siatkówki                                                                                                                       – 1 sztuka

 

3.  Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

4.  Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

5.  Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

6.  Adaptacja  zaplecza   sanitarno-socjalnego

Roboty związane z adaptacją należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga  wraz ze składaniem oferty wniesienie wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100

 

 

III.2) ZALICZKI

·      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

·                      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ

·                      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

§  Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej 850.000 złotych brutto każda z robót budowlanych;

§           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

§  warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z zgodnie z Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ

§  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

§  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:

c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: 

§  konstrukcyjno-budowlanej,

§  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

§  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;

c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;

·                      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

§  są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

 

1)    oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2)    wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencji). Zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

      Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3)    wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 6 do SWIZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

4)    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

·                      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a.       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

b.        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

c.        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

d.       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

 

Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć:

 

1.       Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

a)         Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

b)         Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

c)          Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.

d)         Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

2.       Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

 

b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.

d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

e)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

 

 

·                      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

1.       Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a)       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) -

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1.       Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.       Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bedlno 24

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Termin składania ofert: 14.06.2011  roku do godziny 900  Miejsce: Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno 24, woj. łódzkie

Otwarcie ofert: dnia 14.06.2011  roku o godz. 930

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: tak

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:

 Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 30.05.2011 r.

 

 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno 24, woj. łódzkie

 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj.  30.05.2011 r. wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:

 

na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Bedlnie”

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-30 10:32:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-30 10:32:24
  • Liczba odsłon: 597
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660167]

przewiń do góry