OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel. (024)  282 14 23,  fax.  (024)  282 17 50

 

OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie przetargu  nieograniczonego poniżej  4.845.000 Euro, na podstawie  art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz.  759  z póź. zm.).

 

ADRES STRONY  INTERNETOWEJ  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES  POD KTÓRYM  MOŻNA  UZYSKAĆ  SIWZ:

 

Gmina  Bedlno,  Bedlno 24,  99-311  Bedlno

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia Zamawiający  przekaże  w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania   wniosku  o  jej przekazanie.  Opłata  za  przekazanie  SIWZ  wynosi  30 zł.

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

 

1.  Nazwa  nadana  zamówieniu przez Zamawiającego: Kompleksowa  dostawa   energii   elektrycznej   i świadczenie  usług  dystrybucji  energii elektrycznej  do  oświetlenia   stawu   w  Bedlnie”   

 

2.  Rodzaj  zamówienia: dostawa

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  kompleksowa  dostawa   energii   elektrycznej   i świadczenie  usług  dystrybucji  energii elektrycznej  do  oświetlenia   stawu   w  Bedlnie”  

 

Przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowa  dostawa energii  elektrycznej  i świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  do  oświetlenia  stawu  w  Bedlnie,  wg  poniższego zestawienia:

1.  Energia  elektryczna  w  taryfie  całodobowej   C11.

2.  Dystrybucja (przesył)  energii  elektrycznej  w  taryfie  całodobowej  C 11.

Szacunkowe  zapotrzebowanie  w  energię  elektryczną  w  taryfie  całodobowej  o  mocy   przyłączeniowej   obiektu  03,00 kW  w  okresie  18,5  miesiąca   wyniesie  4.500  kWh,  Zamawiający  jest  zaliczany  do  V  grupy  przyłączeniowej  oraz  do  grupy  taryfowej  C 11.

Pomiar pobieranej  mocy i energii  odbywa  się  na  napięciu  0,4 kV.

Układ  pomiarowo – rozliczeniowy  składa się  licznika  1  faz. 

 

WSPÓLNY  SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):  09310000-5, 65310000-9

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  WARIANTOWEJ: Nie

 

TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:  do dnia 15.11.2012 r.

 

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa      nakładają obowiązek ich posiadania

     W ramach  tego warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  koncesji,  zezwolenia,

     licencji  Prezesa  Urzędu   Regulacji   Energetyki   na   podjęcie   działalności  gospodarczej   w

     zakresie  objętym  zamówieniem  publicznym tj.  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  kwietnia  1997

     roku  Prawo  energetyczne,  w   zakresie  wytwarzania,   przetwarzania,  magazynowania, 

      przesyłania,  dystrybucji  paliw  albo  energii  lub  obrotu  nimi.

 b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznych  oraz  osobami   zdolnymi  do  

    wykonania   zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Zamawiający   wymaga   potwierdzenia    przez    wykonawców    braku   podstaw    do    

    wykluczenia  z  powodu   niespełnienia   warunków,   o   których   mowa  w   art.  24  ust. 1

    ustawy  – Prawo   Zamówień   Publicznych,   na   potwierdzenie   wymaga  złożenia    n/w 

    dokumentów:

  a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  

      myśl  art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych,

  c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru,

      w  celu  wykazania   braku   podstaw   do   wykluczenia   w   oparciu   o   art.   24  ust. 1  pkt.  2

      ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania   ofert,  a 

      w  stosunku   do   osób   fizycznych  w   zakresie  art.  24  ust. 1  pkt. 2  ustawy,

  d) aktualną  koncesję   na  prowadzenie  działalności   gospodarczej  w  zakresie  obrotu  energią

      elektryczną  wydaną  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki

 e)  aktualną  umowę  z  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego  ( OSD)  na  świadczenie  usług

      dystrybucji  energii  elektrycznej  na  obszarze,  na  którym  znajduje  się  miejsce  dostarczenia

     energii  elektrycznej  tj.  do obiektu  Zamawiającego

 

Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  dokonana  będzie  przez  Zamawiającego  na  podstawie złożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  oświadczeń  określonych  w  pkt. 9  SIWZ  z których  jednoznacznie  musi  wynikać,    stosując  formułę  „spełnia  -  nie  spełnia”  wykonawca  spełnił  w/w  warunki.        

 

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

1. W  celu  potwierdzenia   spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  i  oświadczenia:

a) oświadczenie  Wykonawcy,że spełnia  warunki  określone w  art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

    zamówień  publicznych   -  druk  załącznika  Nr 3  do SIWZ,

b) aktualną  koncesję   na  prowadzenie  działalności   gospodarczej  w  zakresie  obrotu  energią

    elektryczną  wydaną  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki

c) aktualną  umowę  z  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego  ( OSD)  na  świadczenie  usług

    dystrybucji  energii  elektrycznej  na  obszarze,  na  którym  znajduje  się  miejsce  dostarczenia

    energii  elektrycznej  tj.  do obiektu  Zamawiającego

 

2. W  celu    potwierdzenia   braku  podstaw  do   wykluczenia  z   powodu   niespełnienia   warunków,   o   których  mowa  w  art.  24  ust. 1  ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych, Zamawiający   wymaga  złożenia   n/w   dokumentów:

 a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w

      myśl  art. 24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych  -  wg.  załącznika  nr 4  do SIWZ,

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru,

      w  celu wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust. 1  pkt 2  ustawy,

      wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania   ofert,  a  w

      stosunku  do  osób  fizycznych w  zakresie  art.  24  ust. 1  pkt. 2  ustawy,

 

3. W  przypadku  składania  oferty  przez   wykonawców   występujących   wspólnie   w/w  dokumenty składa  każdy   wykonawca,   przy czym  warunek  wskazany W SIWZ  w  pkt.  8   ppkt. 1 lit. b)  -  winien  spełnić minimum  jeden  z  wykonawców  występujących  wspólnie,  pozostałe  warunki  wskazane  w  pkt. 8  ppkt. 1 – mogą  być  spełnione  łącznie,  natomiast  warunek  wskazany  w  pkt.  8  ppkt. 2  -  musi  spełnić  każdy z wykonawców  występujący  wspólnie.

4.  Jeżeli   Wykonawca   ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania   poza   terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o  których  mowa w SIWZ  w  pkt. 9  ppkt. 2  lit.  b, c, d  SIWZ  składa dokument lub  dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie  otwarto  jego  likwidacji ani  nie ogłoszono  upadłości. Dokument  w  tym  zakresie  powinien   być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

 - nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne  albo że uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności lub wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu. Dokument  w  tym  zakresie  powinien być wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

-  nie orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o zamówienie.  Dokument  w  tym  zakresie powinien być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub   w   kraju,   w   którym   wykonawca   ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o  których  mowa  w  w/w  punkcie zastępuje się  je dokumentem zawierającym  oświadczenie złożone przed  notariuszem,  właściwym  organem sądowym, administracyjnym albo  organem  samorządu   zawodowego  lub   gospodarczego   odpowiednio  miejsca   zamieszkania  osoby  lub kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania.

INFORMACJA NA  TEMAT  WADIUM:

Zamawiający  nie  żąda  wniesienia  wadium.

KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  ZNACZENIE:

Kryteria oceny  ofert:  najniższa  cena  - 100 %.

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:

1.Termin  składania  ofert:  03.06. 2011 roku  do godz. 11.00         

2.Miejsce:  w sekretariacie  Gminy  Bedlno,  Bedlno 24, 99-311  Bedlno

3.Otwarcie  ofert:   03.06. 2011 roku  o  godz.  11.15   

 

TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego  terminu składania ofert.

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy  ramowej.

 

INFORMACJA  O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ  ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego  systemu  zakupów.

 

INFORMACJA O  PRZEWIDYWANYM  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ  BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA  ELEKTRONICZNA:  Zamawiający  nie  będzie dokonywał wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z zastosowaniem  aukcji  elektronicznej.

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje  zamówień  uzupełniających.

DATA ZAMIESZCZENIA  NINIEJSZEGO  OGŁOSZENIA W  BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:      26.05. 2011 ROKU

 

 

 

WSZCZĘCIE  POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

GMINA  BEDLNO,  BEDLNO  24,  99-311  BEDLNO

 

z  dniem  zamieszczenia  ogłoszenia  tj.   26.05.2011 r.  wszczyna  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  dla  przedmiotu  zamówienia  pn.:

 

kompleksowa  dostawa   energii   elektrycznej   i świadczenie  usług  dystrybucji  energii elektrycznej  do  oświetlenia   stawu   w  Bedlnie”   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-26 15:16:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-26 15:16:44
  • Liczba odsłon: 263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665283]

przewiń do góry