OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA REMONT DROGI W JANOWIE


271.10.2011Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Remont drogi w Janowie”

Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:


Remont drogi w Janowie ”


Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „FA -BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

z ceną brutto 53.163,68 zł.

(słownie: pięćdziesiąt trzy złote sto sześćdziesiąt trzy złote 68/100).


Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.


Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna

Porszewice 31, 95-200 Pabianice


299,13

299,13

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13

99 – 300 Kutno


244,47

244,47

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „FA -BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311Bedlno

300

300

  1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1, pkt 1 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania

pocztą zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


  1. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.Sekretarz Gminy Bedlno

Jacek Gasik


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-27 08:53:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-27 08:53:44
  • Liczba odsłon: 203
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry