OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUNAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Bedlno, 99 – 311 Bedlno, Bedlno 24

Tel. (024) 282 14 23, fax. (024) 282 17 50


OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:


Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 Euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).


ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl


ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:


Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 50 zł.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Remont drogi

w Janowie”

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi w Janowie o długości 850mb, szerokości 3,00 m

Zakres robót: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca –2550 m², wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego pot. grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu i zawałowaniu – 2550m².

Szczegółowy zakres robót zawiera – kosztorys ofertowy.


WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45233120-2

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: NieTERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 30.06.2011 r.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum

dwa zamówienia w zakresie budowy, przebudowy drogi o wartości nie mniejszej niż

40.000 zł każde oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania, iż osoba która będzie kierować robotami budowlanymi posiada wymagane

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie: drogowym, wpisaną na listę

członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczoną od odpowiedzialności

cywilnej.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1

ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, na potwierdzenie wymaga złożenia n/w

dokumentów:

a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w

myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a

w stosunku do osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia - nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WWYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

zamówień publicznych - druk załącznika Nr 3 do SIWZ,

b) wykaz wykonywanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających

wymóg określony w pkt. 8 l. b), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 5 do SIWZ.

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności

odpowiadających za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o

podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 do SIWZ.

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia.


2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:

a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w

myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg. załącznika nr 4 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w

stosunku do osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 8 ppkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 10 SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty składa każdy wykonawca, przy czym warunek wskazany w pkt. 8 ppkt. 1 lit. b) - winien spełnić minimum jeden z wykonawców występujących wspólnie, pozostałe warunki wskazane w pkt. 8 ppkt. 1 – mogą być spełnione łącznie, natomiast warunek wskazany w pkt. 8 ppkt. 2 - musi spełnić każdy z wykonawców występujący wspólnie.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 2 lit. b, c, d SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospdarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 %.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Termin składania ofert: 26.04. 2011 roku do godz. 10.00

2.Miejsce: w sekretariacie Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

3.Otwarcie ofert: 26.04.2011 roku o godz. 10.30TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTO- SOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROEADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA: Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 11.04.2011 ROKU
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA


Zamawiający:

GMINA BEDLNO, BEDLNO 24, 99-311 BEDLNO


z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj. 11.04.2011 r. wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:

Remont drogi w Janowie”

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-11 14:16:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-11 14:16:24
  • Liczba odsłon: 274
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665195]

przewiń do góry