OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno położonej w miejscowości Pniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 390/2 o pow. 0,2237 ha.


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu :

1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr

LD1K/00027773/6.

Cena wywoławcza wynosi: 27.291,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych). Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 280,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

3. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj użytku: RIIIb, RIVb. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren o mniej korzystnych warunkach dla produkcji rolniczej, preferowany do działalności pozarolniczej. Nieruchomość położona jest przy asfaltowej drodze

powiatowej (obecnie brak zjazdu).

4. Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.730,00(słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych), płatne gotówką najpóźniej do 22 kwietnia 2011 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do godziny 14.00

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.


Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie, pokój nr 28 lub tel. (024) 282-17-61 lub 282-14-23.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-25 08:13:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-25 08:13:32
  • Liczba odsłon: 246
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655309]

przewiń do góry