Bedlno, 5.11.2010 r.

RiOŚ.7624-7/10
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 5 listopada 2010 roku została wydana decyzja znak: RiOŚ.7624-7/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyków o maksymalnej łącznej obsadzie 33 000 szt. (792 DJP) oraz budynków i budowli powiązanych technologicznie z planowaną inwestycją (dwa budynki gospodarcze, silosy, zbiorniki bezodpływowe na ścieki, płyta obornikowa) na działce o nr ewidencyjnym 102/1 w miejscowości Kamilew, gmina Bedlno, powiat kutnowski.

W/w decyzja została wydana na wniosek Pani Małgorzaty Gietkiej - Ostrowskiej zam. Bedlno 38A 99-311 Bedlno.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-05 13:19:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 13:19:01
  • Liczba odsłon: 223
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1720351]

przewiń do góry