Bedlno, dnia 20.12.2019 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BEDLNO

            Na podstawie art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pn. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno.

            W związku z powyższym skierowano wystąpienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno, uzasadniając wniosek informacją, że dokument ten nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak również realizacja założeń dokumentu nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na przyrodę i ludzi.

            W odpowiedzi otrzymano:

          opinię RDOŚ z dnia 14.11.2019 r. znak: WOOŚ.411.332.2019.AJa o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

          opinię PWIS z dnia 2.12.2019 r. znak ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.493.AK o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno,  Bedlno 24,  99-311 Bedlno  (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu: www.ugbedlno.bip.org.pl

            Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania  pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno. Uwagi i wnioski należy składać:  w formie pisemnej na adres Urząd Gminy w Bedlnie,  Bedlno 24 99-311 Bedlno,   ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ug@bedlno.pl) w terminie  21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bedlno.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Podano do publicznej wiadomości dn. 20.12.2019r. na okres 21 dni.


aktualizacja_planu_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_gminy_bedlno.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 14:02:44
  • Liczba odsłon: 172
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1720403]

przewiń do góry