Bedlno, dnia 28.02.2014 r.OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BEDLNONa podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu: www.ugbedlno.bip.org.pl

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno”.

Uwagi i wnioski należy składać: w formie pisemnej na adres Urząd Gminy w Bedlnie, Bedlno 24 99-311 Bedlno, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ug@bedlno.pl) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bedlno.Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach
  1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

  2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

  3. a/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-28 14:42:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 12:50:53
  • Liczba odsłon: 216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1717107]

przewiń do góry