OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

na „budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko -Orlik 2012” ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze sanitarno – szatniowe ) w miejscowości Żeronice, Nr działki: 73, 74


Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 15 lipca 2010 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na „budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze sanitarno – szatniowe ) w miejscowości Żeronice, Nr działki: 73, 74”, dokonano wyboru oferty nr 5 złożonej przez:


MIG-MA” Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 15,

99-320 Żychlin

z ceną brutto 888.000,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęło pięć ofert spełniających wymogi Zamawiającego. Oferty nie zostały odrzucone, ani wykonawcy nie zostali wykluczeni z postępowania.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena


Łączna punktacja


1.POLCOURT SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Gen. Zajączka 11, lok. 07

01-510 Warszawa

84,77


254,31


2.

Media Stadion Sp. z o.o.

ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin

91,18


273,54


3.

Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni s.c.

ul. Czerwonego Krzyża 6

22 – 100 Chełm


76,09


228,27

4.

Firma Budowlana MARAT

ul. Żwirki i Wigury 36/4

99-400 Łowicz


64,72


194,16

5.

MIG-MA” Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 15

99-320 Żychlin


100,00


300,00


Z uwagi na wystąpienie przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 – ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wyłonionym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania, za pośrednictwem poczty, zawiadomienia o wyborze najkorzystniej- szej oferty.
Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach


Bedlno, dnia 19.07.2010 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-20 08:50:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-20 08:50:47
  • Liczba odsłon: 258
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry