Ogłoszenie o wyniku przetarguNa „Zakup i dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Żeronicach, Szewcach Nadolnych i Gimnazjum w Bedlnie” .


Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania : pn.


Zakup i dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Żeronicach, Szewcach Nadolnych i Gimnazjum w Bedlnie”


W w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone 3 oferty.

dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Firmę Handlowo-Usługową „MIZIOŁEK” Michał Miziołek Sokół 1 , 99-314 KrzyżanówWybrany Dostawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium cena- 100 %

Dostawcy, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Dostawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

2

Firma Handlowo-Usługowa „MIZIOŁEK” Michał Miziołek

Sokół 1,99-314 Krzyżanów

300

300

3

„DA – MO” sp.j, Dałkowska – Modzelewski Małszyce 2d/ 2e 99-400 Łowicz

294

294


W przeprowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1 „MORFEUSZ-TECHNIKA GRZEWCZA” Spółka z.o.o, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 39. W/w oferta jest niezgodna z przepisami art. 89- ustawy Prawo zamówień publicznych, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest niezgodna z zapisem w specyfikacji pkt 10.2 ust.3 .Siedziba firmy znajduje się w odległości większej niż 30 km od siedziby zamawiającego.


W/w postępowaniu przetargowym żaden wykonawca nie został wykluczony.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-22 07:45:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-22 07:45:00
  • Liczba odsłon: 195
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry