Ogłoszenie o wyniku przetargu na „budowę budynku

Urzędu Gminy w Bedlnie”Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania: pn.

Budowa budynku Urzędu Gminy w Bedlnie ”

dokonano wyboru oferty złożonej przez

URBUD Budowlane Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka Jawna

99-300 Kutno - Piwki 1/2Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów: cena – 95 %, okres gwarancji – 5 %.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów

w kryterium okres gwarancji

Łączna

punktacja

1.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe „GOSPIN” Sp. z o.o. Gostynin ul. Płocka 46


649,89

45,00


694,89


2.

BUDROX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zago

podarowania Terenów Zielonych Sp. z o.o. Gostynin ul. 44a

655,11


27,00


682,11


3.

URBUD Budowlane Przedsię- rstwo Wielobranżowe Sp.J.

Kutno – Piwki 1/2

855,0045,00


900,00W prowadzonym postępowaniu żadne oferty nie zostały odrzucone oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.


Bedlno, dnia 18.10.2007 r.


Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-10-19 14:04:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-19 14:04:43
  • Liczba odsłon: 258
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655048]

przewiń do góry