OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

 

                                                                                   

1. Nazwa i adres  zamawiającego:            

GMINA  BEDLNO

99 – 311 Bedlno,  Bedlno 23D

tel.  024  281 14 23,  fax.  024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej  nie przekraczającej wyrażoną   w złotych równowartości   kwoty  60.000 euro  prowadzony na podstawie  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (  tekst  jednolity  Dz. U. z 2006 r.Nr 162, poz. 1163  ).

3. Strona internetowa:

  www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania :  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   w godz. 7,30 do 15 ,00

                                  środa   w  godz. 7.30  do 17.30

 

4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

 SIWZ można  odebrać  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno  23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 16 lub   zostanie  przekazana  na  pisemny  wniosek  zainteresowanego.

 

5. Opis  przedmiotu  i zakres  zamówienia:

„Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na   budowę budynku Urzędu Gminy

wraz  z  parkingiem i  niezbędną  infrastrukturą   techniczną  w  miejscowości Bedlno”

 

Przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  CPV:

 – 74.23.20.00 - 4 – usługi  inżynieryjne w zakresie projektowania

 

1. Zakres usługi  przewidzianej  do  wykonania  w  szczególności  obejmuje  opracowanie:

      a) projektu budowlanego:

          ( - opracowanego w oparciu  o  zatwierdzony przez Zamawiającego  program funkcjonalno –

              użytkowy  i  po  akceptacji  przez   Zamawiającego  zaproponowanej  koncepcji

              architektonicznej ),             

      b) projektów wykonawczych – architektura, konstrukcje, wszystkie  wymagane instalacje

          budowlane oraz wyposażenie techniczne,  zagospodarowanie terenu,  dojazdy,

          parkingi  oraz  przyłącza  mediów  zewnętrznych,

      c) przedmiarów robót i kosztorysów  ofertowych,

      d) kosztorysu  inwestorskiego,

      e) zbiorczego  zestawienia kosztów /ZZK/,

      f)  specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru  robót   budowlanych,

      g) badań  geotechnicznych dla  potrzeb  posadowienia  obiektu

 

2. Wykonawca  zobowiazany  jest  uzyskać w  imieniu  Zamawiającego   na podstawie

     udzielonego pełnomocnictwa decyzji prawomocnego pozwolenia na budowę.

 

3. Dokumentacja  projektowa  musi  zawierać  wszelkie wymagane  do   uzyskania 

    pozwolenia na budowę dokumenty, opinie, ekspertyzy, opracowania ( plan BIOZ itp.) oraz

     uzgodnienia  branżowe.

 

4.Wykonawca w  trakcie  opracowania  dokumentacji  projektowej  jest   zobowiązany  na

    bieżąco  uzgadniać  z  Zamawiającym  proponowane   rozwiązania  techniczne,

    technologiczne  i  materiałowe.  

 

 

5. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy opracowaną mapę  do  celów  projektowych oraz decyzję

    o ustaleniu  celu  publicznego.

 

6. Dokumentację  projektową  oraz  specyfikacje  techniczne  wykonania   i  odbioru  robót

      należy opracować  zgodnie z Rozporządzeniem    Ministra Infrastruktury z dnia 16 września

     2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu   i formy  dokumenatacji  projektowej,  specyfikacji

     technicznych  wykonania i odbioru robót   budowlanych ( Dz. U. Nr. 202 z 2004 r, poz. 2072)

 

7. Projekt  budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

    z dnia 3 lipca 2003 roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu i formy    projektu

    budowlanego  (Dz. U. Nr 120  z  2003 r, poz.1133 z późn. zm. )

 

8. Kosztorys  inwestorski  należy  opracować  zgodnie  z   Rozporządzeniem  Ministra

     Infrastruktury z dnia 18 maja  2004 roku w sprawie  w sprawie  określenia  metod

     i podstaw  sporządznia  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia   planowanych  kosztów

     prac  projektowych  oraz planowanych  kosztów  robót   budowlanych  określonych  w

     programie  funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. Nr 130  z  2004 roku, poz. 1389 )

 

9. Informację dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  należy  opracować  zgodnie z

     Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w  sprawie 

     bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz   planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia

     ( Dz. U. Nr 120  z  2003 roku, poz. 1126)

 

10.Przedmiot  zamówienia  obejmuje  również:

     a) dokonanie  wszelkich  uzgodnień  branżowych  koniecznych   do  wykonania

         przedmiotu  zamówienia, uzyskanie  wszelkich  niezbędnych do  uzyskania   pozwolenia 

         na  budowę  dokumentów,  opinii ekspertyz  i   innych  opracowań ( plan BIOZ itp.),

     b) uzyskanie  warunków  technicznych  do   projektowania  w  zakresie    przyłączy  mediów,

     c) sprawowanie  nadzoru  autorskiego w trakcie realizacji  zadania  inwestycyjnego.

 

11.1) Opracowanie dokumentacji  projektowej  -  5 egzemplarzy oraz  1  egzemparz w

          wersji  elektronicznej   

2) Opracowanie  kosztorysu  inwestorskiego   - 1  egzemplarz

         3) Opracowanie  ZZK  -   1 egzemplarz

         4) Dokumentacja  geotechniczna  posadowienia  obiektu - 5 egzemplarzy  oraz

             wersja  elektroniczna

5) Informacja  dotcząca bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  - 5   egzemplarzy 

6) Przedmiary  robót, kosztorysy  ofertowe,  specyfikacje techniczne  wykonania  i   odbioru

    robót budowlanych)  -  3  egzemplarze  oraz     wersja  elektroniczna 

Uwaga: część  opisową  opracowań  dla poszczególnych  braż  należy dołączyć  w   formie  elektronicznej  na  dyskietce  lub  CD   w  formie   MS Word,  natomiast  część  graficzną

( rysunki)  jako  format JPEG, BMP.

 

   12.Opracowując  dokumentację  projektową  Wykonawca  jest   zobowiązany  w  przypadku

        określenia  technologii,  urządzeń,  materiałów  opisać   zaproponowane  materiały, 

        urządzenia, technologie  za  pomocą  parametrów  technicznych,   dokładnych  określeń,

        w  taki  sposób   by  nie    wskazywać  znaków   towarowych,   patentów  lub  ich

        pochodzenia.

        Jeżeli  ze  względu  na  specyfikę   przedmiotu  nie  można  opisać  za  pomocą   

        dokładnych  określeń  -  wskazaniu  takiemu   towarzyszą  wyrazy  „lub równoważny”.

  

Nie dopuszcza się  składania ofert   częściowych.

 

6. Możliwość złożenia oferty  wariantowej:

Nie  dopuszcza się  składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia :

 Termin wykonania i  dostarczenia  do  Zamawiającego   dokumentacji technicznej  wraz z kosztorysami, specyfikacjami określa się  do 120 dni po podpisaniu  umowy na wykonanie zadania.

Termin uzyskania prawomocnego  pozwolenia  na  budowę  określa się do 45 dni od dnia dostarczenia   dokumentacji  technicznej  wraz  z  kosztorysami  i  specyfikacjami.

 

8. Warunku  udziału w postępowaniu:

W  przetargu  mogą  wziąć  udział   wykonawcy  którzy, spełniają  warunki określone w  art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  tj.

 

a ) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia,

  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24 ust.  1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

Ocena spełnienia warunków określona  będzie  na zasadzie  „spełnia  albo  nie   spełnia”.

Zamawiający ustala następujące szczegółowe  warunki  udziału w postępowaniu:

1. W zakresie warunku  wskazanego  w punkcie 8 a)  wymagane  jest  wykonywanie

 działalności   związanej  z   przedmiotem  zamówienia     -  usługi  projektowania 

 architektonicznego. Ocena  spełnienia  warunków  szczegółowych  wg   zasady  spełnia/ nie  spełnia 

 nastąpi na  podstawie  przedstawionych  przez  Wykonawcę   dokumentów i  oświadczeń,  o  których

 mowa  w  punkcie  9.1. pkt. 2

2. W zakresie  warunku  wskazanego  w punkcie  8 b)  wymagane   jest:

     a) Dysponowanie osobami  fizycznymi,  które  posiadają  uprawnienia   budowlane  do

         projektowania   bez  ograniczeń   oraz   sprawdzania    projektów   architektoniczno -

          budowlanych  w  specjalnościach:

·         architektonicznej – min. 2 osoby  tj. projektant i sprawdzający,

·         konstrukcyjno-budowlanej  -  min. 2 osoby tj. projektant i sprawdzajacy,

·         instalacyjnej  w  zakresie  sieci,   instalacji i urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  - min.  2   osoby  tj. projektant i  sprawdzający     dla  każdej  specjalności

·         instalacyjnej  w  zakresie  sieci,   instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i elektro- energetycznych, komputerowych, alarmowych, RTV, radiowo-telefonicznych (2 maszty) - min.  2  osoby  tj.   projektant  i  sprawdzający 

·         drogowej  -  min.  2   osoby  tj.  projektant  i  sprawdzający

       b) posiadanie  doświadczenia  z  ostatnich  3   lat,  a  jeżeli  okres  prowadzenia

           działalności  jest  krótszy  z  tego   okresu  wyrażające się  tym,  że jako  główny

           Wykonawca  wykonał  przynajmniej  2 zamówienia  odpowiadające  swoim 

           rodzajem  i  wartością  przedmiotowi  niniejszego   zamówienia ( Zamwiający  przez  takie

           będzie  uznawał  obiekty  użyteczności  publicznej ).

           Ocena  spełnienia  warunków  szczegółowych wg  zasady   spełnia/nie spełnia  nastąpi

           na podstawie  przedstawionych  przez  Wykonawcę  dokumentów   i  oświadczeń,  o

           których  mowa  w  pkt  9.1. pkt 4

3. W  zakresie  warunku  wskazanego  w  punkcie 8 c) wymagane   jest  posiadanie         ubezpieczenia od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej   działalności         gospodarczej  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  wartość   złożonej  oferty.

Ocena  spełnienia  warunków  szczegółowych  wg  zasady   spełnia/ nie spełnia nastąpi  na  podstawie  przedstawionych  przez  Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o  których  mowa   w  pkt  9.1.pkt.3

4. W  zakresie  warunków w  punkcie  8 d) ocena  spełnienia warunków   szczegółowych  wg  zasady  spełnia/ nie spełnia  nastąpi  na  podstawie  przedstawionych   przez  Wykonawcę  dokumentów  i  oświadczeń,  o  których  mowa   w  punkcie  9.1. pkt. 1.

 

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu:

9.1. 1) Oświadczenie o spełnianiu  warunków  udziału  w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz   że  nie podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art. 24 ust.1  i 2  ustaw Prawo   zamówień publicznych  (Załącznik nr 2 do siwz) ,

2)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania ofert,

3)   Polisę,  a  przypadku  jej  braku   inny dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie prowadzonej   działalności,

4)   Wykaz  wykonanych  usług  w okresie ostatnich  trzech   lat  przed  dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie  zamówienia, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym  okresie,  odpowiadających swoim  rodzajem  i  wartością   usługom stanowiącym przedmiot  zamówienia, z podaniem  ich wartości,  przedmiotu,  dat wykonania  i  odbiorców  oraz   załączenia  dokumentów  potwierdzających,  że  usługi  te  zostały  wykonane   należycie  ( Załącznik  nr  3 do  siwz))

5)   Wykaz  osób,  które będą  uczestniczyć w  wykonaniu zamówienia wraz z informacjami   na  temat  ich kwalifikacji  niezbędnych do wykonania zamówienia tj. posiadających uprawnienia  budowlane  wymagane  przepisami  Prawo budowlane   i  aktualne  zaświadczenie właściwej Izby  Samorządu  Zawodowego,  niezbędnych  do  wykonania   Zamówienia, a  także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik  nr 4 do siwz )    

 

10. Wadium.

Nie jest wymagane  wniesienie wadium.

 

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena za wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę   - 90%

- cena za pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem – 10%

 

12. Miejsce i termin składania ofert:

 Urząd Gminy w  Bedlnie,

Bedlno  23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat,  do dnia 21.02.2007 r.  do godz. 9.00

 

13. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd  Gminy Bedlno

Bedlno 23D,  99-311  Bedlno

sala konferencyjna,  21.02.2007 r.  godz. 9.30

14. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany  ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu związania ofertą.

 

15. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

16. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

    

17. Informacja o  przewidywanej  aukcji  elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .

 

 

    

 

                                                                                                                    Wójt  Gminy  Bedlno

 mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-09 10:43:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-09 10:44:51
  • Liczba odsłon: 275
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry