Bedlno, 21.12.2020 r.

RiOŚ.6220.4.2020

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

o postępowaniu  administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa

 

Zgodnie z art. 29, art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2020 r.  poz. 283 ze zm.)  zawiadamiam    o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  na wniosek Elektrownia PV 65 Sp. z o.o. ul. Puławska 2 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 315/1, 316/5, 316/8, 320/5, 323/3, 335, 353/5, 353/6, 364/1, 318/1, 305/4, 353/4, 350 (obręb 0027) w miejscowości Plecka Dąbrowa, gmina Bedlno.

Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu.
 3. Uwagi i wnioski można  składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24,  99-311 Bedlno w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 22 grudnia 2020 r. do dnia 21 stycznia 2021 r.  włącznie   w formie pisemnej,  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 35  ustawy  o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
 4. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt  3  jest Wójt Gminy Bedlno.
 5. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
 6. Organem   właściwym  do wydania opinii jest   Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Kutnie.

 

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

Zenon Dąbrowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-21 15:46:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 08:29:08
 • Liczba odsłon: 58
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1722266]

przewiń do góry