Bedlno, 7.09.2020 r.

RiOŚ.6220.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

 

Na podstawie  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14  czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283 ze zm.)  zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że Wójt Gminy Bedlno  dn. 7 września 2020r. wydał postanowienie znak RiOŚ.6220.4.2020 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 315/1, 316/5, 316/8, 320/5, 323/3, 335, 353/5, 353/6, 364/1, 318/1, 305/4, 353/4, 350 (obręb 0027) w miejscowości Plecka Dąbrowa, Gmina Bedlno.

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano:

-   opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,

-   opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia ww. oceny,

-   opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24,  99-311 Bedlno,  pok. nr 28   I piętro,  w godzinach pracy Urzędu.

 

Pouczenie.

 1. Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Skierniewicach na pośrednictwem Wójta Gminy Bedlno   w   terminie 7 dni od   otrzymania niniejszego postanowienia.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.
 3. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                            

                                                                                              Wójt Gminy Bedlno

                                                                                            /-/ Józef Ignaczewski

                                     

Podano do publicznej wiadomości od dnia 10 września 2020r. do dnia  24 września 2020r.  włącznie.

Załączone pliki:
Postanowienie RiOŚ.6220.4.2020 z dn. 7.09.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data dodania: 2020-09-10 10:35:44
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-10 10:35:44
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-10 10:32:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-10 10:35:44
 • Liczba odsłon: 25
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1605104]

przewiń do góry