Bedlno, 31.08.2020 r.

RiOŚ.6220.1.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

 

Na podstawie  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14  czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020r.   poz. 256  ze zm.)   w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

  

zawiadamiam,

 

że Wójt Gminy Bedlno dnia 31 sierpnia 2020r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  pn.  budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MW w m. Karolew, dz. o nr geod. 16/3, 16/5 obręb Franciszków, gm. Bedlno.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24,  99-311 Bedlno, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Pouczenie.

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bedlno  w terminie 14 dni od dnia  otrzymania decyzji. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Podano do publicznej wiadomości od dnia  31 sierpnia 2020r.

do dnia  14 września 2020r.  włącznie.

Załączone pliki:
Decyzja_Karolew__RiOŚ.6220.1.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data dodania: 2020-08-31 15:27:46
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-31 15:27:46
Charakterystyka_Karolew.doc - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data dodania: 2020-08-31 15:27:46
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-31 15:27:46
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-31 15:21:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-31 15:27:46
 • Liczba odsłon: 23
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1604997]

przewiń do góry