Bedlno, 7.08.2020 r.

RiOŚ.6220.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

Na podstawie art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia   14  czerwca 1960 r.  w związku z art. 75 ust. 1  pkt 4,   art. 74 ust. 3 ustawy    z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z  2020 r.  poz. 283 ze zm.)  w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie instalacji fotowoltaicznej do 1MW w m. Karolew, dz. o nr geod. 16/3, 16/5 obręb Franciszków, gm. Bedlno.

 

 

zawiadamiam,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia  na środowisko – pismo znak WOOŚ.4220.354.2020.EGr.3 z dn. 4 sierpnia 2020r.,

- Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny w Kutnie  wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia  na środowisko – pismo znak PPIS.ZNS.JO.481.14.20  z dn. 26 maja 2020r.,

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu   Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia  na środowisko – pismo znak WA.ZZŚ.5.435.1.373.2020.MS  z dn. 17 czerwca  2020r.,

- zebrane zostały  wystarczające dowody i materiały  do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  polegającego na  budowie instalacji fotowoltaicznej do 1MW w m. Karolew, dz. o nr geod. 16/3, 16/5 obręb Franciszków, gm. Bedlno,

-  strony mogą zapoznać się z  materiałami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów  w siedzibie    Urzędu Gminy w Bedlnie   w godzinach pracy Urzędu  w terminie 7  dni od daty doręczenia   niniejszego zawiadomienia.

 

 

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Z up. WÓJTA GMINY

SEKRETARZ GMINY

/-/ Zenon Dąbrowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-07 09:42:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-07 09:56:32
  • Liczba odsłon: 35
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1604952]

przewiń do góry