Bedlno, 2.07.2020 r.

RiOŚ.6220.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 4 i  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia     14  czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  w związku z art. 73  ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2020 r. poz. 283 ze zm.)    

zawiadamiam,

że  w dniu 29 czerwca 2020 r. zostało wszczęte na wniosek Elektrownia PV 65 Sp. z o.o. ul. Puławska 2 02-566 Warszawa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 315/1, 316/5, 316/8, 320/5, 323/3, 335, 353/5, 353/6, 364/1, 318/1, 305/4, 353/4, 350 (obręb 0027) w miejscowości Plecka Dąbrowa, Gmina Bedlno.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24,  99-311 Bedlno,    w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  pismami z dn. 19 maja 2020r. Wójt Gminy Bedlno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą o wyrażenie opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,   a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 315/1, 316/5, 316/8, 320/5, 323/3, 335, 353/5, 353/6, 364/1, 318/1, 305/4, 353/4, 350 (obręb 0027) w miejscowości Plecka Dąbrowa, Gmina Bedlno.

                                                                                        Wójt Gminy Bedlno

                                                                                        /-/ Józef Ignaczewski

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

            Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), informuje się, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych  jest: Gmina Bedlno – Wójt Gminy Bedlno.
 2. Siedziba Administratora danych osobowych mieści się pod adresem: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych od 1 stycznia 2019r. pełni Pani  Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914 003, e-mail dorota.wiosetek@ugbedlno.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków określonych  w przepisach prawa tj. ustawie  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit   c)  RODO.
 5. Pozyskane dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa, a po tym okresie przez czas oraz      w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa – jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również               w formie profilowania.
 10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest konieczne i prawnie wymagane.   Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. – dotyczy wnioskodawcy
 12. Administrator danych osobowych informuje, że gromadzi dane osobowe zwykłe. Źródłem danych zwykłych jest Starostwo Powiatowe w Kutnie. – dotyczy pozostałych stron postępowania

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-02 13:11:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-02 13:15:11
 • Liczba odsłon: 8
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569254]

przewiń do góry