Bedlno, 12.02.2020 r.

RiOŚ.6220.5.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

 

Na podstawie  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14  czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018r.   poz. 2096  ze zm.)   w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

  

zawiadamiam,

 

że Wójt Gminy Bedlno dn. 12 lutego 2020r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  pn. budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działkach o nr ewid:    4 oraz 7 w obr. Kazimierek, gm. Bedlno.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24,  99-311 Bedlno,  pok. nr 28   I piętro,  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Pouczenie.

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bedlno  w terminie 14 dni od dnia  otrzymania decyzji. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                             Wójt Gminy Bedlno

                            /-/ Józef Ignaczewski                        

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia  12 lutego 2020r.

do dnia  26 lutego 2020r.  włącznie.


Decyzja.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-12 11:28:27
  • Liczba odsłon: 85
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1604925]

przewiń do góry