Bedlno,  dn. 30.01.2020 r.

RiOŚ.6220.2.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

Na podstawie art.  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia  14  czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3f  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z  2018 r.  poz. 2081 ze zm.)  w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  budowa chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. gr. 151/2 i 152/2 obręb Wola Kałkowa, gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie,

zawiadamiam,

że dn. 30 stycznia 2020r. wydane zostało postanowienie Wójta Gminy Bedlno w sprawie zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24,  99-311 Bedlno,  pok. nr 28   I piętro,  w godzinach pracy Urzędu.

 

Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu.

 

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Skierniewicach na pośrednictwem Wójta Gminy Bedlno   w   terminie 7 dni od   otrzymania niniejszego postanowienia

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

 

 

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-30 15:09:41
  • Liczba odsłon: 72
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569209]

przewiń do góry