Bedlno, 15.01.2020 r.

RiOŚ.6220.5.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

Na podstawie art. 10  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia   14  czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 75 ust. 1  pkt 4,   art. 74 ust. 3 ustawy   z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z  2018 r.  poz. 2081 ze zm.)  w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do  2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą  średniego napięcia na działkach o nr ewid: 4 oraz 7 w obr. Kazimierek, gm. Bedlno.

 

zawiadamiam,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia  na środowisko – pismo znak WOOŚ.4220.687.2019.ARu z dn. 13 grudnia 2019r.,

- Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny w Kutnie  wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia  na środowisko – pismo znak PPIS.ZNS.JO.481.44.19 z dn. 10 grudnia 2019r.,

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu   Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia  na środowisko – pismo znak WA.ZZŚ.436.5.663.2019.MS z dn. 3 stycznia 2020r.,

- zebrane zostały  wystarczające dowody i materiały  do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  z  wniosku Varitex Sp. z o.o. Sp. K.   ul. Żeromskiego 96, 90-550 Łódź  dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do  2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą  średniego napięcia na działkach o nr ewid: 4 oraz 7 w obr. Kazimierek, gm. Bedlno,

-  strony mogą zapoznać się z  materiałami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów  w siedzibie    Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój   nr 28)   w godzinach pracy Urzędu  w terminie 7  dni od daty doręczenia   niniejszego zawiadomienia.

 

 

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


                                                              Wójt  Gminy Bedlno

                                                               /-/ Józef Ignaczewski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-15 15:01:35
  • Liczba odsłon: 112
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569807]

przewiń do góry