Bedlno, dnia 14.01.2020 r.

 

                                                                         ………………………………….

 

………………………………….

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy) .

 

1.        Zamawiający:

Gmina Bedlno

99-311 Bedlno 24

tel.: (24) 282-14-20,

fax (24) 282-17-50

 

2.        Nazwa zamówienia: „Zakup paliw do   pojazdów strażackich i innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno”.

 

3.W zakresie wykonania zadania jest wymagane:

a) olej napędowy – 8500 litrów (szacunkowa ilość);

 

       b) benzyna bezołowiowa PB 95 – 1050 litrów (szacunkowa ilość).

 

Zakres rzeczowy wg poniższego zestawienia:

Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach,

w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.   U.   z   2019   r. poz. 660, 1527) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680).

 

4.Termin realizacji wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy. do 31.12.2020 r.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty :

a) Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).

b) Cena zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

c) Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d) Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową . Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

e) Jeżeli zostały złożone co najmniej dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

f) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami

5.Kryteria i sposób wyboru oferty:

Ø   Kryteria oceny ofert: cena 100%.

Ø   Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.

Ø   O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową lub faksem.

 

6. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 lub odpowiednim dostosowanym do wymogów Zamawiającego można składać w Urzędzie Gminy Bedlno lub e-mailem najpóźniej do 23.01.2020r. do godz. 15 00 .   

Oferta przesłana drogą elektroniczną winna być potwierdzona oryginałem oferty.

 

7. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Andrzej Tarka tel. (024) 282-17-97 w godz. 9 00 -15 00

 

 

Załączniki:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

     

 

 

Załącznik nr 1

Oferta

 

na wykonanie zamówienia pn.:   Zakup paliw do pojazdów strażackich   i innych pojazdów stanowiących   własność Gminy Bedlno .

 

 

 

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa firmy,

 

.......................................................................................................................................................

(adres)

 

…………………………………………………………………………………………………

(tel./fax;                                                                           e-mail )

Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

1. olej napędowy cena netto …..................za 1 litr plus podatek VAT ….......% co stanowi cenę

  brutto....................... za 1 litr,   słownie...................................................................................

2. benzyna bezołowiowa PB 95 cena netto …..................za 1 litr plus podatek VAT ….......% co

  stanowi cenę brutto....................... za 1 litr, słownie ...............................................................

 

      

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że:

·          posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji zamówienia;

·          znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej terminowe wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                        ..................................................

            (miejscowość, data)                                           (podpis, pieczątka osoby upoważnionej do

reprezentowania)

 

 

LISTA FIRM ZAPROSZONYCH DO SKŁADANIA OFERT NA:

„Zakup opału”

 

 

 

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   „Zakup paliw do   pojazdów strażackich i innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno”- plik *.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-14 13:09:31
  • Liczba odsłon: 190
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry