Bedlno, 2.12.2019 r.

RiOŚ.6220.5.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14  czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)  w związku z art. 73  ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z  2018 r.  poz. 2081 ze zm.)  

zawiadamiam,

że  w dniu 29 listopada   2019 roku  zostało wszczęte na wniosek  Varitex Sp. z o.o. Sp. K.   ul. Żeromskiego 96, 90-550 Łódź postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do  2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą  średniego napięcia na działkach o nr ewid: 4 oraz 7 w obr. Kazimierek, gm. Bedlno.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24,  99-311 Bedlno,  pok. nr 28   I piętro,  w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  pismami z dn. 2.12.2019r. Wójt Gminy Bedlno wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz Dyrektora  Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej   w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,   a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla inwestycji  pod nazwą budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą  średniego napięcia na działkach o nr ewid: 4 oraz 7 w obr. Kazimierek, gm. Bedlno.

  


Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

Mirosława Gal-Grabowska

 

Klauzula RODO.pdf 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 10:45:34
  • Liczba odsłon: 100
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569082]

przewiń do góry