Bedlno,  dn. 10.05.2019 r.

RiOŚ.6220.6.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

o postępowaniu  administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa

 

Zgodnie z art. 29, art. 33 ust. 1,  art. 34 w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2018 r.  poz. 2081)  zawiadamiam, że do Urzędu Gminy w Bedlnie wpłynęły wyjaśnienia i uzupełnienia do Raportu  o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia  pn. „Budowa obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów  kurzych wraz  infrastrukturą towarzyszącą”.  Inwestycja planowana jest na terenie działki nr ew. 126 obr. Plecka Dąbrowa. 

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu.
 3. Uwagi i wnioski można  składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24,  99-311 Bedlno w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia    11 maja 2019r. do dnia 10 czerwca  2019r.  włącznie   w formie pisemnej,  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 35  ustawy  o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
 4. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt  3  jest Wójt Gminy Bedlno.
 5. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień  są:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Dyrektor RZGW w Warszawie.
 6. Organami  właściwymi  do wydania opinii są:   Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Kutnie i Marszałek Województwa Łódzkiego.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 10.05.2019r.


Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef IgnaczewskiInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-10 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-10 09:07:12
 • Liczba odsłon: 156
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1604991]

przewiń do góry