Bedlno, dn.  16.04.2019r.

RiOŚ.6220.2.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

o postępowaniu  administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa

 

Zgodnie z art. 29, art. 33 ust. 1,  art. 34 w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2018 r.  poz. 2081 ze zm.)  zawiadamiam    o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej  inwestycji pn. budowa chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. gr. 151/2 i 152/2 obręb Wola Kałkowa, gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

 

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu.
 3. Uwagi i wnioski można  składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24,  99-311 Bedlno w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia    23 kwietnia  2019r. do dnia 23 maja  2019r.  włącznie   w formie pisemnej,  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 35  ustawy  o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
 4. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt  3  jest Wójt Gminy Bedlno.
 5. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień  są:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Zarząd  Zlewni w Łowiczu.
 6. Organem właściwymi do wydania opinii jest:   Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Kutnie.

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-23 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-23 08:17:09
 • Liczba odsłon: 172
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1610939]

przewiń do góry