Bedlno, dn. 21.12.2018r.

RiOŚ.6220.3.2018


Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

o postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa


Zgodnie z art. 29, art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, że do Urzędu Gminy w Bedlnie wpłynęły wyjaśnienia i uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 141/10, obręb Zleszyn, gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu.

 3. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 22 grudnia 2018r. do dnia 21 stycznia 2019r. włącznie w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 4. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt 3 jest Wójt Gminy Bedlno.

 5. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor RZGW w Warszawie.

 6. Organami właściwymi do wydania opinii są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie i Marszałek Województwa Łódzkiego.


Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 21.12.2018r.


                                                                            Wójt Gminy Bedlno

                                                                            /-/ Józef IgnaczewskiInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-21 09:45:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 09:45:06
 • Liczba odsłon: 159
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569659]

przewiń do góry