Bedlno, dnia 20.07.2018 r.

 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

 

Zawiadomienie

 – Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Wykonanie nawierzchni drogi w m. Orłów-Parcel, dł 600 mb

 

przekazuje informacje dotyczące:

 

a)      kwoty jakiej zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Wykonanie nawierzchni drogi w m. Orłów-Parcel, dł 600 mb – w wysokości brutto – 74 520,00 zł

 

 

b)      firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji i terminu wykonania zamówienia:

Uwaga: Zamawiający nie podaje informacji dotyczących warunków płatności ponieważ określił w SIWZ, jednakowo dla wszystkich bez możliwości dokonywania zmian przez Wykonawców w druku ofertowym.

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Wykonawca złożył ofertę na

Cena brutto

Gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1

DES Sp. z.o.

Ul. Domaniewska 17/19 lok. 133

02-672 Warszawa

Wykonanie nawierzchni drogi w m. Orłów-Parcel, dł 600 mb

 

72.816,00

48 m-cy

24.08.2018 r.

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki ,Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

Wykonanie nawierzchni drogi w m. Orłów-Parcel, dł 600 mb

 

71.832,00

48m-cy

24.08.2018r.

3

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski Micin 12, 99-314 Krzyżanów

Wykonanie nawierzchni drogi w m. Orłów-Parcel, dł 600 mb

 

74.588,12

48 m-cy

24.08.2018 r.

 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej  informacji  przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg. załącznika nr 5.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania informacji faksem nr 24 282 17 50 oraz niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście.
Wójta Gminy Bedlno
Krzysztof Kołach
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-20 12:31:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-20 12:31:04
  • Liczba odsłon: 175
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry