RiOŚ.6220.6.2018


Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

o postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa


Zgodnie z art. 29, art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wniosek osoby fizycznej zam........ 99-311 Bedlno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja planowana jest na terenie działki nr ew. 126 obr. Plecka Dąbrowa.
Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu.

 3. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 23 maja 2018r. do dnia 21 czerwca 2018r. włącznie w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 4. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt 3 jest Wójt Gminy Bedlno.

 5. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i P aństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Z
  arząd Zlewni w Łowiczu.

 6. Organami właściwymi do wydania opinii są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie i Marszałek Województwa Łódzkiego.

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz

mgr Katarzyna Golis


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-22 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-02 20:50:08
 • Liczba odsłon: 196
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569313]

przewiń do góry