Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczony (przy udzieleniu zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO).

 

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

                                  Gmina Bedlno,

zwana dalej ,, Zamawiającym”zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Bedlno

Zakres rzeczowy :

Oferta winna zawierać koszty dostawy zestawu komputerowego skonfigurowanego

następująco :

I. Zestaw komputerowy dla Urzędu Gminy Bedlno

1. procesor INTEL CELERON 2 GHz, 256 MB RAM, FDDI 1.44, HD 40 GB,

2. nagrywarka 52/24/52,

3. karta graficzna GeForce 64 MB

4. klawiatura WIN98, mysz + podkładka

5. monitor 17’’ LG Flatron – płaski kineskop

6. oprogramowanie Windows 98 PL i Word 2002

II. Zestaw komputerowy dla Urzędu Gminy Bedlno :

1. procesor INTEL CELERON 2 GHz, 256 MB RAM, FDD1.44, HD 40 GB,

2. napęd CD-ROM 52,

3. karta graficzna GeForce 64 MB

4. karta sieciowa Ethernet

5. klawiatura WIN98, mysz + podkładka

6. monitor 17” Flatron- płaski kineskop

7. oprogramowanie Windows 98 PL i WORD 2002

III. Zestaw komputerowy dla Szkoły Podstawowej :

1. procesor INTEL CELERON 2,4 GHz, 256 MB RAM, FDD 1.44,

2. karta graficzna ATI RAEON,

3. nagrywarka 52/24/52,

4. napęd DVD,

5. karta sieciowa

6. klawiatura WIN98, głośniki

7. oprogramowanie Windows (10 stanowisk)

IV. Zestaw komputerowy dla Szkoły Podstawowej :

1. procesor INTEL CELERON 2 GHz, 256 MB RAM, FDDI 1.44, HD 40 GB,

2. CD ROM 52

3. karta graficzna GeForce 64 MB

4. klawiatura WIN98, mysz + podkładka

5. monitor 15’’

V. Zestaw :

1. drukarka atramentowa HP DJ 3820 + CD-ROM 52 x

VI. Zestaw dla Gimnazjum :

1. monitor 17 Flatron i Liteon

 

 

 

 

 

Warunki zakwalifikowania do udziału w przetargu :

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy :

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności określonych w zamówieniu,

3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia,

4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy z dnia 10.06.1994 roku o zamówieniach publicznych.

 

Kryteria oceny ofert :

 

Przy wyborze ofert ,, Zamawiający,, będzie się kierował kryterium :

Cena zestawu brutto – 80 %

Gwarancja - 10 %

Instalacja u odbiorcy- 5 %

Warunki płatności - 5 %

 

Ocena ofert :

Ocena ofert dokonywana będzie według następujących zasad :

Kryterium cena :

Oferta cechująca się najniższą ceną zostanie przyjęta jako podstawa do rankingu cenowego innych oferentów :

 

 


Kryterium cena = 100 x cena najniższa x 80 %

 

cena oferenta

 

100 x 24 m-ce x 10 %

Kryterium gwarancja = okres gwarancji oferen

100 x koszt najniższy x 5 %

Kryterium instalacji u odbiorcy = koszt oferenta

 

 

termin oferenta x 5 %

Kryterium płatność = najkrótszy termin

 

 

 Oferty należy składać w sekretariacie Gminy Bedlno do dnia 10.10.2003 r do godz.12°°.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.

 

Otwarcie ofert :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2003 r o godz.12.oo. w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów.

Po zbadaniu nienaruszalności kopert, podana zostanie do wiadomości zebranych nazwa oferenta, adres oraz wysokość zaproponowanej przez niego ceny.

 

Ogłoszenie wyników przetargu :

Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno oraz zostaną wysłane pisemne powiadomienia do wszystkich oferentów.

 

Zawarcie umowy :

Wybrany w wyniku przetargu oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników o wyborze jego oferty.

 

Spory :

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO - oferentom nie przysługuje protest , ani odwołanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-03 15:15:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 10:35:09
  • Liczba odsłon: 597
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665274]

przewiń do góry