ZARZĄDZENIE Nr 98/2014

WÓJTA GMINY BEDLNO

z dnia 08 września 2014r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.”

 

Na podstawie art.5 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118) oraz §3 Uchwały Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4757) zarządzam, co następuje:

 

§1. Przeprowadza się konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

§2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118) z terenu Gminy Bedlno i działające na rzecz Gminy Bedlno.

§3. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

§4.1. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Formularz konsultacyjny wraz z ewentualnymi uwagami można złożyć osobiście – w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno, Sekretariat, pokój Nr 14, bądź drogą elektroniczną – poprzez przesłanie formularza wraz z ewentualnymi uwagami na adres e-mail ug@bedlno.pl.

3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 18 września 2014r.

4. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 02 października 2014r.

5. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka Urzędu sporządzi zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach i przedłoży do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Bedlno, wraz z propozycją ustosunkowania się do zgłoszonych uwag.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno - Administracyjnego.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

   /-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Bedlno

Nr 98/2014 z dnia 08 września 2014r.

 

FORMULARZ KONSULTACJI

1.      Przedmiot konsultacji (tytuł aktu prawnego poddawanego konsultacji)

Projekt Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego                   i o wolontariacie na 2015r.”

 

2.      Paragraf, punkt, pozycja dokumentu, do którego zgłaszana jest uwaga

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.      Proponowane brzmienie paragrafu, punktu, pozycji

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4.      Uzasadnienie zmiany

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

5.      Podmiot zgłaszający uwagi (pełna nazwa organizacji/podmiotu, adres do korespondencji, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………..                                ……………………………………

Miejscowość, data                                                                            pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania organizacji/podmiotu na zewnątrz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-08 14:44:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-08 14:44:23
  • Liczba odsłon: 291
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662957]

przewiń do góry