OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno, Bedlno 24

tel. (024) 282 14 23, fax (024) 282 17 50

 

OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ  NA KTÓREJ  UMIESZCZONA  JEST  SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH    WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA:  http://www.ugbedlno.bip.org.pl/

 

ADRES  POD  KTÓRYM  MOŻNA  UZYSKAĆ  SIWZ:

Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi  50,00 złotych.

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”.

2. Rodzaj zamówienia: usługi

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór  i zagospodarowanie:

a) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, papieru, tektury,

b) szkła,

c) pozostałych zmieszanych odpadów  komunalnych,

d) przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, mebli i innych  odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych  i rozbiórkowych.

2) Realizując zagospodarowanie odebranych  odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania:

a) zmieszanych odpadów komunalnych  do Regionalnej  Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  (RIPOK w Krzyżanówku gm. Krzyżanów)  lub w uzasadnionych przypadkach do  instalacji zastępczych przewidzianych do obsługi  I regionu gospodarki odpadami komunalnymi  zgodnie z   uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 r.;

b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., art. 17, z zastrzeżeniem, że jeżeli przed przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania - przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do Regionalnej  Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji zastępczych, o których mowa w lit. a).

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub RIPOK bądź instalacji zastępczych.

4) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki lub pojemniki do zbiórki selektywnej, które muszą odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno, zwanym dalej Regulaminem oraz zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki powinny być dostosowane do mechanicznego odbierania odpadów. Worki na odpady (o minimalnej  pojemności 60l)  powinny być wykonane z materiału o wytrzymałości odpowiedniej do ich pojemności z ilustrowanym lub słownym oznaczeniem właściwych segregowanych odpadów do nich trafiających, przy czym worki na odpady:  tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier, tektura  (razem) tzw. frakcja sucha - powinny być  koloru żółtego natomiast  worki na  szkło – powinny być koloru zielonego.

Ilość i pojemność pojemników/worków powinna być dostosowana do ilości osób z nich korzystających, przy  czym   na  jednego  mieszkańca    powinno  przypadać  co   najmniej :   20   l  pojemności  pojemników   na pozostałe zmieszane odpady komunalne i  resztki z sortowania, 20 l pojemności pojemników lub worków  na  tzw. frakcję suchą i  15 l pojemności pojemników lub worków  na szkło. Ilość pojemników będzie odpowiadała zapotrzebowaniu przedstawionemu Wykonawcy przez Zamawiającego. Zapotrzebowanie na worki Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości przy uwzględnieniu wymaganych minimalnych pojemności.

5) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni pojemniki/kontenery  do zbierania: przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, mebli i innych  odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych  i rozbiórkowych.

6) W związku z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami.

WSPÓLNY  SŁOWNIK  ZAMÓWIEŃ (CPV) :

90513100-7

Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511000-2

Usługi wywozu odpadów

90600000-3

Usługi sprzątania oraz sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

 

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE OFERTY  CZĘŚCIOWEJ: Nie

 

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE OFERTY  WARIANTOWEJ: Nie

 

WYKONANIE  ZAMÓWIENIA:  w terminie do 31 grudnia 2014 roku

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W  ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

- złożenia oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy;

- posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- posiadania uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie posiadania zezwolenia na transport odpadami  wydanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach lub posiadania zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 roku Nr 16, poz.154 ze zm.)jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów ;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

W  ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

- złożenia oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy;

- wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, przez okres co najmniej 1 roku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane  oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub są wykonywane należycie;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

W  ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

- złożenia oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy;

oraz  wykazania, iż dysponuje:

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

- co najmniej 1 pojazdem  do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej;

- Wykonawca musi dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Bedlno  lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

- złożenia oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy;

- wykazania, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie  mniejszą niż 300.000 PLN.

 

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

 

1.       W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy,

b) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Bedlno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

c) zezwolenie na transport odpadów  wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 roku Nr 16, poz.154 ze zm.)jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów ;

d) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, przez okres co najmniej 1 roku, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,

e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ,

f) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 300.000,00 zł.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał).

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

2.       W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9  ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI.2 SIWZ.