OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel. (024)  282 14 23,  fax.  (024)  282 17 50

 

OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie przetargu  nieograniczonego poniżej  5.000.000 Euro, na podstawie  art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz.  759  ze zm.).

 

ADRES STRONY  INTERNETOWEJ  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES  POD KTÓRYM  MOŻNA  UZYSKAĆ  SIWZ:

 

Gmina  Bedlno,  Bedlno 24,  99-311  Bedlno

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia Zamawiający  przekaże  w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania   wniosku  o  jej przekazanie.  Opłata  za  przekazanie  SIWZ  wynosi  50 zł.

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

 

1.  Nazwa  nadana  zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa studni  głębinowej w Pniewie -   wykonanie  obudowy  studni głębinowej  oraz  przyłącza  wodociągowego  i  elektrycznego  związanego  z  włączeniem  nowej  studni  na  terenie  SUW   w  miejscowości  Pniewo”

2.  Rodzaj  zamówienia: roboty  budowlane

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

Zamówienie obejmuje  wykonanie  obudowy  studni  głębinowej  nr 4 z  kręgów  żelbetowych  fi 2000 mm z  przykrywą  betonową  oraz  zapuszczenie  agregatu  pompowego  głębinowego,  wykonanie  nowych  rurociągów  tłocznych  z  rur  PEHD  PN10 do  studni  nr  2 i nr 3 oraz  do  studni  projektowanej  nr 4  i  zasilanie    elektryczne   agregatów  pompowych   na  terenie  działki  nr  256/2 i 258/2  w miejscowości  Pniewo.

 

WSPÓLNY  SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):  45255110-3  roboty budowlane  w zakresie studni.

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  WARIANTOWEJ: Nie

WYKONANIE  ZAMÓWIENIA   w  terminie  do  31  maja  2013 roku.

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa      nakładają obowiązek ich posiadania,

 b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:      

    wykazania  się  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a   

    jeżeli okres   prowadzenia  działalności  jest   krótszy   w   tym   okresie,      wykonał   minimum

    dwa  zamówienia  w  zakresie  wykonania  obudowy  studni  głębinowej  wraz z przyłączem

    elektrycznym  i  wodociągowym    o  wartości   nie   mniejszej  niż  110.000 zł  każde  oraz

   załączy  dokument  potwierdzający,   że   roboty  zostały  wykonane  zgodnie   z  zasadami  sztuki  

    budowlanej   i   prawidłowo   ukończone. 

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznych  oraz  osobami   zdolnymi  do  

    wykonania   zamówienia.

 

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:

    wykazania,    osoba  która  będzie  kierować  robotami  budowlanymi  posiada  wymagane 

    uprawnienia  do  kierowania  robotami  instalacyjnymi  i  elektrycznymi.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Zamawiający   wymaga   potwierdzenia    przez    wykonawców    braku   podstaw    do  

    wykluczenia  z  powodu   niespełnienia   warunków,   o   których   mowa  w   art.  24  ust. 1

    ustawy  – Prawo   Zamówień   Publicznych,   na   potwierdzenie   wymaga  złożenia    n/w 

    dokumentów:

 

  a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  

      myśl  art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych,

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru,

      w  celu  wykazania   braku   podstaw   do   wykluczenia   w   oparciu   o   art.   24  ust. 1  pkt.  2

      ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania   ofert,  a 

      w  stosunku   do   osób   fizycznych  w   zakresie  art.  24  ust. 1  pkt. 2  ustawy,

  c) aktualnego   zaświadczenia   właściwego  naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzającego, 

      że   Wykonawca    nie   zalega   z   opłacaniem    podatków,   lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  

      przewidziane   prawem    zwolnienie,    odroczenie    lub    rozłożenie    na   raty   zaległych

      płatności,   lub   wstrzymanie   w  całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu  -

      wystawione   nie   wcześniej   niż  3   miesiące    przed   upływem   terminu   składania   ofert,

  d) aktualnego   zaświadczenia   właściwego   oddziału   Zakładu   Ubezpieczeń   Społecznych    

      lub   Kasy   Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie 

      zalega   z   opłacaniem    składek   na   ubezpieczenia    zdrowotne   i   społeczne   lub   

      potwierdzenia,   że   uzyskał    przewidziane      prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie 

     na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w   całości   wykonania   decyzji   właściwego 

     organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed      upływem  terminu  składania

      ofert.

Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  dokonana  będzie  przez  Zamawiającego  na  podstawie złożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  oświadczeń  określonych  w  pkt. 9  SIWZ  z których  jednoznacznie  musi  wynikać,    stosując  formułę  „spełnia  -  nie  spełnia”  wykonawca  spełnił  w/w  warunki.        

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

1. W  celu  potwierdzenia   spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  i  oświadczenia:

  a) oświadczenie  Wykonawcy,że spełnia  warunki  określone w  art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

      zamówień  publicznych   -  druk  załącznika  Nr 2  do SIWZ,

b) wykaz   wykonywanych   robót   w   zakresie   niezbędnym  do  wykazania  spełnienia   warunku

    wiedzy  i  doświadczenia   w   okresie   pięciu   lat   przed   upływem    terminu   składania   ofert, 

    a   jeżeli  okres  prowadzenia  działalności jest  krótszy – w tym  okresie,  potwierdzających 

    wymóg   określony  w  pkt.  VI  1. b),   z podaniem  ich  rodzaju   i   wartości,  daty i   miejsca

  wykonania  oraz   załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,    że   roboty   zostały   wykonane

  zgodnie z zasadami  sztuki  budowlanej  i prawidłowo  ukończone - wg  załącznika nr 4 do  SIWZ.

c) wykaz  osób,  które  będą   uczestniczyć w  wykonaniu zamówienia,  w  szczególności

    odpowiadających za   kierowanie   robotami   budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu

    określonego w pkt. VI. 1 c),    wraz  z informacjami  na  temat  ich     kwalifikacji  <