OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI  W  PLECKIEJ  DĄBROWIE

 

 

 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  w  Pleckiej  

     Dąbrowie.

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

„Wykonanie  nawierzchni  drogi   w  Pleckiej  Dąbrowie”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych   Sp. z o.o.  ul.  Kard. St. Wyszyńskiego  13,  99-300  Kutno

z  ceną   brutto    84.802,35  zł.

(słownie: osiemdziesiąt  cztery  tysiące osiemset  dwa  złote   35/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.  m. Jamno,  99-400  Łowicz

 

  264,75

 264,75

2.

Zakład  Remontowo  Drogowy  Barbara  Wiśniewska

ul. Bartoka  35/22,   92-546 Łódź

 

  265,83

265,83

3.

Przedsiebiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13, 99 – 300  Kutno

 

  300,00

300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  tj.  05.06.2012 r.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

Bedlno, 30.05.2012 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-31 15:13:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-31 15:13:23
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661746]

przewiń do góry