RiOŚ.6220.2.2017
Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, że dn. 30 stycznia 2019 roku została wydana decyzja znak: RiOŚ.6220.2.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w m. Annetów na działce nr 131/1, obręb 9 Franciszków.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu.Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef IgnaczewskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-01 13:00:28
  • Liczba odsłon: 3049
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1569925]

przewiń do góry