Zgodnie  z  art. 38 ust.  ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych, Zamawiający   dokonuje  zmiany  w  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia na zamówienie: Budowa studni  głębinowej w  Pniewie - Wykonanie  ujęcia wody podziemnej,  studnią  nr 4  w  miejscowości  Pniewo – etap I”.

 

 

Zmiana  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

Tekst,  który   należy  zmienić:

Warunki udziału w postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny spełnienia  tych warunków:  b) posiadania  wiedzy i doświadczenia
 wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum cztery  zamówienia w zakresie  wykonania  odwiertów  ujęć  wód  podziemnych ( o głębokości  co najmniej  70 m) o wartości nie mniejszej niż 120.000 zł. każde oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.



Tekst,  który  powinien  być:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca  wykaże, że  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli okres   prowadzenia  działalności  jest   krótszy   w   tym   okresie,   iż   wykonał   minimum  dwa  zamówienia w zakresie  wykonania  odwiertów  ujęć  wód  podziemnych  przy  zastosowaniu  wiercenia metodą  obrotową z  lewym  obiegiem płuczki   o głębokości  co najmniej  70 m  i  średnicy  minimum  457 mm,  wydajności  eksploatacyjnej  minimum  100 m³/h  oraz  wartości nie mniejszej niż 120.000 zł.  każde  oraz  załączy   dokumenty   potwierdzające,  że   roboty  zostały  wykonane  zgodnie   z  zasadami  sztuki   budowlanej  i   prawidłowo   ukończone. 

 

Zmiana  w   ogłoszeniu  o  zamówienia 

Tekst,  który   należy  zmienić:

Warunki udziału w postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny spełnienia  tych warunków:  b) posiadania  wiedzy i doświadczenia
 wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum cztery  zamówienia w zakresie  wykonania  odwiertów  ujęć  wód  podziemnych ( o głębokości  co najmniej  70 m) o wartości nie mniejszej niż 120.000 zł. każde oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.



Tekst,  który  powinien  być:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca  wykaże, że  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli okres   prowadzenia  działalności  jest   krótszy   w   tym   okresie,   iż   wykonał   minimum  dwa  zamówienia w zakresie  wykonania  odwiertów  ujęć  wód  podziemnych  przy  zastosowaniu  wiercenia metodą  obrotową z  lewym  obiegiem płuczki   o głębokości  co najmniej  70 m  i  średnicy  minimum  457 mm,  wydajności  eksploatacyjnej  minimum  100 m³/h  oraz  wartości nie mniejszej niż 120.000 zł.  każde  oraz  załączy   dokumenty   potwierdzające,  że   roboty  zostały  wykonane  zgodnie   z  zasadami  sztuki   budowlanej  i   prawidłowo   ukończone. 

 


Bedlno, dnia 15.02.2012 r.                                                

   Wójt  Gminy  Bedlno

  mgr  inż. Krzysztof  Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-15 09:19:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-15 09:19:39
  • Liczba odsłon: 269
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry