Bedlno, 6.12.2011r.

RiOŚ.6220.8.2011
Z A W I A D O M I E N I E


o postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwaZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wniosek Krzysztofa Kotlińskiego „KOTIX” ul. Bolka Świdnickiego 15 m. 14 92-414 Łódź w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. e ksploatacja kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „STANISŁAWICE II” położonego na gruntach miejscowości Stanisławice (dz. ew. 127/5 i część dz. ew. 126) gm. Bedlno.Jednocześnie informuję, że:

  1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

  3. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt 2 jest Wójt Gminy Bedlno.

  4. Organ właściwy do dokonania uzgodnień: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-06 14:29:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-06 14:29:59
  • Liczba odsłon: 250
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655856]

przewiń do góry