W celu zawarcia związku małżeńskiego w formie cywilnej należy złożyć odpowiednie dokumenty w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.W celu zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej należy złożyć odpowiednie dokumenty w USC miejsca zameldowania na pobyt stały kobiety lub mężczyzny. Do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty wystawienia.Informacje dodatkowe:

1. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów i zapewnienia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych powodów kierownik USC może wydać decyzję na skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.

2. Nie mogą wstąpić w związek małżeński osoby niepełnoletnie, jednak z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

3. Nie mogą zawierać małżeństwa osoby spokrewnione lub powinowate w linii prostej, osoby pozostające w związku małżeńskim, ubezwłasnowolnione lub dotknięte chorobą psychiczną.

4. Cudzoziemiec zamierzający wstąpić w związek małżeński w Polsce musi przedłożyć z USC zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa w świetle jego prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski. Termin załatwienia: Po złożeniu dokumentów w USC ustala się datę zawarcia małżeństwa.

Podstawa prawna

1. art. 1 do art. 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),

2. art. 53 do art. 56, art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn, zm.),

3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z póź. zm.).

Wymagane dokumenty

1. Dowody osobiste do wglądu,

2. Odpisy skrócone aktów urodzenia,

3. Osoby rozwiedzione: odpis skrócony aktu urodzenia i odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,

4. Wdowa, wdowiec: odpisy skrócone aktów urodzenia i odpisy skrócone aktów zgonu małżonka.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-24 10:14:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-24 10:14:55
  • Liczba odsłon: 447
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1717015]

przewiń do góry